Turvallisuudentunne harhateillä- ryhmän ohjaajakoulutus

Turvallisuudentunne harhateillä- ryhmän ohjaajakoulutus

Kolmipäiväinen ryhmänohjaajakoulutus antaa perusvalmiudet ohjata Traumaterapiakeskuksessa kehitettyä Turvallisuudentunne harhateillä- vakautumisryhmää. Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat aiemmin altistuneet kaltoinkohtelulle lähisuhteissaan (esim. kasvuperheessään) ja jotka ovat parisuhteissaan toistuvasti ja pitkäaikaisesti altistuneet väkivallalle. Turvallisuudentunne harhateillä -ryhmän kehittämistyön pohjana on Traumaterapiakeskuksen pitkäaikainen vakavasti traumatisoituneiden henkilöiden ryhmämuotoisen hoidon kehittämis-, kouluttamis- ja toteuttamistyö. Turvallisuudentunne harhateillä -ryhmää on pilotoitu vuodesta 2023 alkaen THL:n turvakodeissa, josta kerätään parhaillaan tutkimustietoa

Lähisuhteissa väkivallalle altistuneet ovat kohonneessa riskissä joutua kaltoinkohdelluiksi myös myöhemmissä aikuisuuden parisuhteissaan. Kiintymys väkivaltaista kumppania kohtaan on vaikeasti ymmärrettävä ilmiö sekä uhrille että ammattilaisille. Varhaisten kiintymystarpeiden aktivoituessa väkivaltaa kokenut ei pysty ajattelemaan ja tekemään harkittuja päätöksiä, vaan hakee yhteyttä kaltoinkohtelijaansa. Uhri saattaa hakea apua väkivallalta ja sen uhkalta, mutta samalla ilmenee palaamista väkivaltaiseen suhteeseen, yhteydenpitoa kaltoinkohtelijaan tai kyvyttömyyttä puolustautua kaltoinkohtelevalta puolisolta.

Turvallisuuden tunne harhateillä on viiden kerran ryhmä, joka pohjautuu traumatiedon tarjoamiseen ja ohjattuun vertaistukeen. Jokaisella kerralla on sama rakenne ja aihe, josta ryhmänohjaajat alustavat ja ryhmässä keskustellaan. Ryhmäkerta on 90 minuutin pituinen. Varsinaisia ryhmäkertoja edeltää ’Osallistuisinko Turvallisuudentunne harhateillä ryhmään?’ -tutustumistapaaminen. Ryhmässä ei käsitellä menneisyyden traumakokemuksista.

  • osallistujille annetaan tietoa lähisuhdeväkivallan psykologisista seurauksista,
  • osallistujia autetaan havainnoimaan, kuinka lähisuhdeväkivallan seuraukset ilmenevät itsessä ja omassa elämässä,
  • osallistujia autetaan löytämään keinoja lähisuhdeväkivallan seurausten hallitsemiseen.

Ryhmänohjaajakoulutus

Turvallisuudentunne harhateillä -ryhmän ohjaajakoulutus on kolmen päivän pituinen. Kahtena ensimmäisenä päivän käydään läpi ryhmän taustateoriaa, ryhmän toimintaperiaatteita ja rakennetta, ryhmään valitsemisen prosessia ja ryhmän ohjaamisen periaatteita. Kolmantena päivänä harjoitellaan ryhmän ohjaamista ja käydään läpi ryhmän ohjaamiseen liittyviä erityiskysymyksiä lähisuhdeväkivallan seurauksista kärsivien asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen käyneet saavat käyttöönsä ryhmän manuaalin ja todistuksen koulutukseen osallistumisesta. Ryhmänohjaajaksi pätevöitymisen sertifikaatin saa, kun on ohjannut työohjatusti yhden ryhmän (yksi työnohjaus ennen ryhmää, kaksi ryhmän aikana ja yksi ryhmän jälkeen; yht. 4 krt). Työnohjauksien maksut eivät sisälly ryhmänohjaakoulutukseen.

Koulutus soveltuu sinulle, joka

  • olet sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammattilainen
  • olet kiinnostunut ohjaamaan ryhmiä
  • olet perehtynyt traumatisoitumiseen ja parisuhdeväkivaltaan
  • voit ohjata ryhmää nykyisessä työssäsi työparin kanssa.

Koulutuksen paikka ja aika: Toteutetaan tilauskoulutuksena Traumaterapiakeskuksen tai tilaajan tiloissa.

Kouluttajat: kouluttajina toimivat Traumaterapiakeskuksen psykoterapeutit Petteri Mankila, Tuija Korhonen, Saara-Leena Kaunisto, Marjo Ruismäki, Sanna Isosävi ja Elina Ihalainen.

Koulutusryhmän koko: 6-10 osallistujaa

 Hinta: 950 € +alv /hlö/ 3 koulutuspäivää. Työnohjaus 60min/pari 280 eur + alv / kerta.

Ennakkomateriaali: Turvallisuudentunne harhateillä -manuaali

Tiedustelut: toimisto.helsinki@traumaterapiakeskus.com

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi