Aikuisten kiintymyssuhdemielikuvien hoidollinen ymmärtäminen

Varhaisista hoivasuhteista sisäistetyt mielikuvat ohjaavat yksilön tapaan havainnoida ympäristöään, säädellä stressi- ja tunnereaktioitaan ja asettua ihmissuhteisiin. Turvattomat ja traumaattiset varhaiset suhdekokemukset sisäistyvät puolustusmekanismeiksi, jotka rajoittavat yksilön kykyä tarkastella tasapainoisesti omia ja toisen mielentiloja, tutkia tunteitaan ja muodostaa tyydyttäviä suhteita toisiin.

 Kiintymysmielikuvat aktivoituvat läheisissä suhteissa, kuten hoito- tai psykoterapiakontaktissa. Turvattomasta kiintymysstrategiasta tietoiseksi tuleminen ja mielikuvien hiljattainen muutos tasapainoisemmiksi on keskeinen terapeuttinen tavoite. Se lisää toimijuuden tunnetta ja mahdollisuutta pohtia omia ja toisten mielentiloja (mentalisoida). Tämän tavoitteen toteutumista auttaa hoitavan henkilön tietoisuus asiakkaan kiintymysmalleista ja niiden vaikutuksesta itse- ja vuorovaikutukselliseen säätelyyn.

Koulutuksen sisältö:
Koulutus koostuu kolmesta koulutuspäivästä, ennakkolukemistosta ja välitehtävistä. Keskeisenä
ymmärtämisen apuvälineenä käytetään puolistrukturoitua aikuisten kiintymyssuhdehaastattelua
(Adult Attachment Interview; AAI, Main, Kaplan & George, 1985).

Koulutuspäivä 1: Turvalliset, turvattomat ja jäsentymättömät kiintymyssuhdemielikuvat

Koulutuspäivä 2: Kiintymyssuhdemielikuvien tunnistaminen omissa asiakasprosesseissa.
Terapeutin reaktiot asiakkaan kiintymyssuhdemalleihin

Koulutuspäivä 3: Kiintymyssuhdemielikuvat vakavasti traumatisoituneilla henkilöillä: erityispiirteet
ja hoidollinen ymmärtäminen

Koulutuspäivien aikana osallistujat oppivat:

 • merkittävimpien taustateorioiden jäsennykset aikuisten kiintymysmielikuvista
 •  kiintymysmielikuvien suhteesta stressin- ja tunteidensäätelyyn sekä mentalisaatiokykyyn
 • kiintymyssuhteiden ylisukupolvisesta siirtymästä
 • tunnistamaan turvallisten, turvattomien, ja traumaperäisesti
  jäsentymättömien/organisoitumattomien mielikuvien piirteitä
 • tasapainottamaan hankalien/traumaattisten mielikuvien tutkimista ja siedettävän olon
  ylläpitämistä istunnoissa

Kenelle koulutus sopii?

 • aikuispsykoterapeuteille
 • muille kohtaamis- ja mielenterveystyötä tekeville
 • vanhemmuuden kanssa työskenteleville, esim. vauvaperhetyö, lastensuojelu,
  perheneuvola
 • lastenpsykiatrian työntekijöille
 • aikuispsykiatrian työntekijöille

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi