Traumainformoitu työote turvan vahvistamisen työkaluna

Turva ja turvattomuus ovat kokonaisvaltaisia kokemuksia, jotka nousevat ympäröivästä yhteiskunnallisesta ilmastosta mutta mitä suurimmassa määrin yksilön omasta elämäntilanteesta ja elämänhistoriasta. Turvan kokemus mahdollistaa hyvinvoinnin, kukoistuksen, unelmien tavoittelun, uuden oppimisen, toisiin liittymisen ja osallisuuden. Turvattomuuden kokemus uhkaa kaikkia näitä. Turvattomuuden kohtaaminen edellyttää ammattilaista erityistä ymmärrystä siitä, mikä turvan kokemusta murtaa ja miten turvaa vahvistetaan.

Turvaa lähestytään tässä Symposiumissa useista eri näkökulmista. Pohdimme esityksissä sitä mikä turvaa murtaa, mikä sitä vahvistaa, miten haavoittuvuutta kohdataan arjessa, mistä tekijöistä joustavuus ihmisessä ja yhteisöissä syntyy, miten suojaavia tekijöitä ja toivoa ylläpidetään, miten turvan kokemusta ja itsesäätelyä voidaan vahvistaa kehotuntemusta tukemalla. Symposiumin esittäjät kuuluvat Traumaininformoitu työote (PS-kustannus 2023) tietokirjan asiantuntijoihin.

Traumainformoidun työotteen ytimessä on turvan vahvistaminen asiakkaiden, ammattilaisten, lähiyhteisöjen ja yhteiskunnan tasoilla. Lähestymistapa pyrkii integroimaan kaikki ihmiset osaksi elämäntapaa, jossa ennaltaehkäistään haavoittavien kokemusten syntymistä, mahdollistetaan toipumista kannattelevia yhteisöjä, vahvistetaan kestävää hyvinvointia ja toimivaa, luottamukseen nojaavaa yhteiskuntaa. Hyvinvointi ei ole vain yksilön omissa käsissä ja toipumisen tulisi olla mahdollista yhteiskunnan palvelujärjestelmässä eikä yksin ”traumaspesifeissä palveluissa”.

Traumainformoitu työote vastaa Adverse Childhood Experiences ACEs) tutkimuksen tuottaman tiedon herättämään asiakastyön kehittämisen tarpeeseen. Traumainformoitu työote ei ole menetelmä vaan pikemminkin paradigma, jolla on yhtymäkohtia ekofeminismiin ja ihmisoikeusperustaiseen työskentelyyn. Lähestymistavan historia rakentuu useista eri näkökulmista: traumaselviytyjien kokemuksista, trauma- ja väkivaltatutkimuksen tuottamasta tiedosta, erilaisten uusien hoitomallien kehittämisestä sekä sosiaalisesta ja poliittista toiminnasta, jolla pyritään ehkäisemään eriarvoisuutta ja väkivaltaa.

Tarjouspyyntö yli 20 oikeudesta

Omat tietosi