EMDR I taso, Helsinki 16.-18.1.2023

16.-18.1.2023

EMDR, Helsinki